Det här är registret -och sekretesslagen för Oy Vasa Handitec Ab:s personuppgifterslag (10 och
24 §) och EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR). Skapat den 10.05.2018.

1. Den registeransvarige

Oy Vasa Handitec Ab, Sundomvägen 49, 65410 SUNDOM, FINLAND

2. Kontaktperson i ärenden gällande registret

Stefan Jåfs
stefan@handitec.fi
+358 50 597 8374

3. Registrets namn

Handitec-nätbutikens kundregister.

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Handitec-nätbutikens personuppgifter i kundregistret kommer att användas för
kundrelationshantering och marknadsföring.
Informationen i registret används inte för automatiserad beslutsfattande eller profilering.

5. Registrets datainnehåll

Nätbutiken samlar in information om kunden: förnanm, efternamn, adress, postnummer, ort,
telefon och e-postadress.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Handitec registrerar informationen som kunderna själv uppger när denna blir kund i nätbutiken.

7. Utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part. Uppgifter lämnas inte ut utanför EU eller EES.

8. Principerna för skyddet av registret

Handitec-nätbutikens kunduppgifter finns lagrade i registeransvariges databas, vilket är skyddad
genom operativsystemets säkerhetsprogram. Tillgång till systemet förutsätter användarnamn
och lösenord. Systemet är även skyddad med brandväggar och andra tekniska medel.
Informationen i registret är tillgänglig enbart för ett på förhand bestämt antal anställda.
Uppgifterna i registret finns lagrade i låsta lokaler.

9. Den registrerades rätt att förbjuda användning

En registrerad person har rätt att förbjuda den registeransvarige att hantera uppgifter som gäller
honom eller henne själv. Förbudet ska lämnas skriftligen och adresseras till den person som
ansvarar för registerärendena.

10. Den registrerades granskningsrätt och rättelse av uppgifter

En registrerad person har rätt att granska de uppgifter som lagras i registret om honom eller
henne. Begäran om granskning ska lämnas skriftligen och adresseras till den person som
ansvarar för registerärendena.

Den registeransvarige rättar, avlägsnar eller kompletterar på den registrerades begäran
personuppgifter som med tanke på hanteringens syfte är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller
föråldrade. Den registrerade ska kontakta den person som ansvarar för registerärenden för att
ändra uppgifterna.